Poradenská pracoviště

Poradenská pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Hana Brichová

Konzultační schůzku je možné domluvit telefonicky na tel. 481 325 021 nebo na emailu hana.brichova@2zs-turnov.cz

Úkoly výchovného poradce

 • pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků
 • spolupracuje se školním psychologem a ostatními pedagogickými pracovníky školy
 • zajišťuje spolupráci s řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie, IPS)
 • spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
 • podílí se na zpracování individuálního plánu pro integrované žáky
 • sleduje nadané žáky
 • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
 • provádí metodickou a informační činnost pro učitele, žáky a jejich rodiče
 • zajišťuje poradenskou činnost pro vycházející žáky

Metodik prevence

Mgr. Radmila Laudová

Email: skola@2zs-turnov.cz

Konzultační hodiny je možno domluvit na tel. 481 311 640

Náplní práce metodika prevence je:

 • připravit podmínky pro účinnou prevenci sociálně patologických jevů (SPJ)
 • prohlubovat povědomí žáků o SPJ a jejich možných následcích
 • podnítit k plánovanému a cílenému rozvoji zdravého životního stylu žáků
 • začleňovat systematicky osobnostní a sociální výchovu do výuky
 • podporovat morální postoje a sociální dovednosti žáků
 • rozšířit spolupráci učitelů v oblasti prevence a včas zachytávat skryté projevy SPJ
 • posilovat odpovědnost žáků za své chování a způsob života

K sociálně patologickým jevům (SPJ) patří zejména:

 • agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie
 • záškoláctví
 • závislostní chování, užívání všech návykových látek, závislosti na virtuálních drogách: televize; video; počítačové hry; mobil; internet
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • spektrum poruch příjmu potravy
 • negativní působení sekt
 • sexuální rizikové chování.

Dokumenty ke stažení:

Školní psycholog

Mgr. Michaela Žáková

Email: zakova.michaela@gmail.com

Tel: 777 576 922

Konzultační hodiny jsou každé pondělí a úterý od 8:00 do 15:00 hod. Rodiče si konkrétní čas  domluví na uvedených kontaktech. Žáci školy mohou přijít kdykoliv během dané doby a dohodnout se individuálně.

Náplní práce školního psychologa je:

 • Poskytnout psychickou podporu žákům v obtížné životní situaci
 • Poskytovat žákům pomoc při obtížích se zvládáním učiva
 • Poskytovat konzultace a poradenství rodičům žáků, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo mají problémy se zvládáním učiva
 • Poskytovat poradenství učitelům při práci se žáky, kteří mají ve škole obtíže

S čím je možné se na školní psycholožku obrátit:

Žáci:

 • Tíží vás situace ve třídě? Cítíte se sami a máte pocit, že vás ostatní nechápou? Nemáte ve třídě kamarády? Ubližuje vám někdo? Nebo jste si všimli, že ostatní ubližují někomu jinému a není vám to lhostejné? Jste terčem posměchu? Pak neváhejte přijít.
 • Snažíte se ze všech sil, ale stále se vám nedaří mít pěkné známky? Všichni čekají, že se budete dobře učit, ale vy už jste úplně vyčerpaní a stále se to na známkách neprojevilo? Je pro vás obtížné chápat učivo, máte ve všem chaos? Nezoufejte, pokusíme se to společně rozlousknout.
 • Máte trápení v rodině? Rozvádějí se rodiče nebo hádají a vy jste z toho nešťastní? Zemřel vám někdo blízký? Cítíte se osaměle? Nerozumíte si s rodiči nebo sourozenci? Můžeme to společně probrat a přijít tomu na kloub.
 • Je něco jiného, co vás v životě trápí a tíží? Prožili jste něco nepříjemného, na co nemůžete zapomenout? Máte z něčeho strach? Ocitli jste se v situaci, které nerozumíte? Je pro vás obtížné navazovat přátelství a vztahy s vrstevníky? I to jsou věci, se kterými se můžete přijít svěřit.
 • Zapomněla jsme na něco? Přijďte mi to říct!

Rodiče, můžete se na mě obrátit, když:

 • máte pocit, že přes veškerou snahu vaše dítě ve škole stále selhává.
 • jste si u svého dítěte všimli nějakých změn v chování, které vás znepokojují.
 • se vám vaše dítě svěřilo s problémy ve škole, které považujete za závažné.
 • máte s dítětem časté konflikty a s jeho chováním si nevíte rady.
 • Chtěli byste se poradit, jak dítěti sdělit nějaké závažné rozhodnutí, nepříjemnou událost apod.
 • se vyskytly jakékoliv problémy, které podle vás patří do kompetence psychologa (nemusíte se obávat, v nejhorším případě můžeme vymyslet, kam jinam se obrátit).

Informace svěřené psychologovi podléhají tajemství a bez vašeho souhlasu nebudou sdělovány dalším osobám. Výjimkou je pouze sdělení informace o trestném činu, které podléhá ohlašovací povinnosti.

Speciální pedagog

Mgr. Petr Klus

Kontakt: tel.: 737 824 800; e-mail: petr.klus@2zs-turnov.cz

Konzultační hodiny jsou úterý – čtvrtek od 8:00–14:00. Rodiče si konkrétní čas schůzky nebo konzultace mohou domluvit na uvedených kontaktech či osobně. Žáci školy mohou přijít kdykoliv během dané doby a dohodnout se individuálně. Spolupráci lze domluvit i skrze třídního vyučujícího nebo výchovnou poradkyni.

Rodiče i žáci mě mohou najít v kabinetu přírodopisu (první patro budovy – vedle jazykové učebny).

Proč vyhledat speciálního pedagoga?

Náplní mojí práce je zabezpečení speciálně pedagogických činností na škole. Poskytuji poradenskou činnost, jak pro rodiče, žáky, tak i pedagogy. Dále poskytuji diagnostické, intervenční, reedukační a metodické služby.

Veškerá činnost probíhá ve spolupráci s výchovnou poradkyní a školní psycholožkou. Však sdílené informace jsou zcela interní záležitostí!

S čím konkrétně mohu pomoci?

Jestliže má vaše dítě specifické obtíže při procesu učení (při čtení nebo psaní přehazuje písmenka, přeskakuje řádky, obtížně rozlišuje písmena i čísla, komolí slova, obrací se mu v hlavě čísla, nerozlišuje měkké a tvrdé slabiky, zaměňuje pravou a levou,…), mohu Vám pomoci pochopit charakter jeho obtíží a prostřednictvím diagnostických metod najít možné spouštěče těchto poruch. Navrhnout Vám případná opatření a reedukační postupy. Konkrétně se zaměřuji na diagnostiku a reedukaci deficitů dílčích funkcí dle metodiky B. Sindelar.

Jestliže má vaše dítě narušenou komunikační schopnost (trpí dyslalií, huhňavostí, má zrychlené tempo řeči, obtížně se vyjadřuje,…), mohu udělat orientační a základní logopedické vyšetření a v rámci konzultace navrhnout intervenční postupy. Mohu Vás také odkázat na další odborníky, kteří se zabývají narušenou komunikační schopností.

Jestliže je vaše dítě vyšetřeno školským poradenským zařízením s doporučením speciálně pedagogické péče, mohu pro něj sestavit individuální program reedukačního charakteru, který bude odpovídat stanoveným doporučením.

Jestliže se vašemu dítěti nejde samotnému učit (neví, jak si zorganizovat svůj čas na práci, jaké učební strategie zvolit, co je efektivní při učení,…), mohu mu pomoci naleznout vhodné strategie učení, které můžeme upravit na míru přesně pro něj.

Jestliže má vaše dítě jiné obtíže při učení (někdy neporozumí zadání, jeho pracovní tempo je zpomalené nebo naopak je pracovní tempo zrychlené – dítě je nepozorné, zbrklé,…), můžeme se společně problémům pokusit porozumět, odhalit příčinu a pokusit se vymyslet, jak tyto obtíže zmírnit či odstranit.

Jestliže si jako rodiče nejste jistí otázkami efektivního učení (jak dlouho by se dítě mělo učit, jakým způsobem se učit, jakou strategii učení využít, jakým způsobem je vhodné odpočívat,…), můžeme se společně pokusit na tyto otázky naleznout odpovědi. V rámci konzultace mohu doporučit osvědčené metody a strategie efektivního učení.

Jestliže si jako rodiče nejste jistí, na kterého odborníka se obrátit, mohu Vám pomoci doporučit a odkázat Vás na toho správného, který pomůže zrovna Vám.

V neposlední řadě mohu pomoci pedagogům s metodickou podporou při práci se žákem, pomoci s vyplněním individuálního vzdělávacího plánu nebo plánu pedagogické podpory.