Organizační a provozní řád školní jídelny

Organizační a provozní řád školní jídelny

Základní škola, 28. října 18, příspěvková organizace

1. Školní jídelna zajišťuje stravování žákům, zaměstnancům ZŠ a cizím strávníkům.

2. Stravování se řídí obecně platnými právními předpisy a hygienickými normami, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Vyrobené pokrmy jsou označeny alergenní složkou a to číslicemi od 1 do 14. Seznam potravinových alergenů je umístěn na nástěnce vedle jídelníčku nebo na webových stránkách školy.

3. Školní jídelna je dle zřizovací listiny součástí ZŠ Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace.

4. Provoz školní kuchyně začíná v 05.30 hodin a končí v 14.00 hodin. Školní jídelna zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování.

5. Provoz školní jídelny (výdej obědů):

11.00 hod – 11.15 hod výdej cizím strávníkům do jídlonosičů

11.15 hod – 13.35 hod výdej žákům a zaměstnancům

6. Výdej, odhlašování, přihlašování a objednávání stravy probíhá pomocí čipů, který strávník obdrží za úhradu 115,- Kč při přihlášení ke stravě. Zapomene-li strávník svůj čip, vyzvedne si náhradní stravenku v kanceláři školní jídelny. Dojde-li ke ztrátě čipu, neprodleně tuto skutečnost oznámí vedoucí školní jídelny. Ta jeho čip zablokuje proti zneužití jinou osobou. Strávník si pak musí zakoupit nový. Na čip se vztahuje dvouletá záruční lhůta. Pokud strávníkovi přestane čip fungovat v záruční době, bude mu bezplatně vydán náhradní. Pokud čip přestane fungovat po záruční době, musí si strávník koupit nový. Peníze za čip se vrací strávníkům pouze, pokud je čip ještě v dvouleté záruční době. Po ukončení školní docházky je strávník povinen odevzdat čip do kanceláře školní jídelny.

7. Každý žák musí mít vyplněnou a rodiči (zákonným zástupcem) podepsanou přihlášku ke školnímu stravování. Při ukončení docházky do školy jsou rodiče (zákonní zástupci) povinni žáka ze školního stravování ihned odhlásit z důvodů příp. vyrovnání plateb za stravné a čipy. Čip lze vrátit nejpozději do 2 měsíců po odchodu ze školy.

8. Školní jídelna nabízí výběr ze dvou druhů jídel. Objednávání stravy se provádí čipem na objednávacím snímači, umístěném u vchodu do školní jídelny a to do 12.30 hod na den následující.

9. Odhlásit oběd je možné z důvodu nepřítomnosti žáka do 7.00 hod osobně v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky na č. 481322344. Řádně odhlášené obědy se odečítají z platby za příští měsíc. První den nepřítomnosti lze vydat oběd domů – do jídlonosiče. Je zakázán odběr do skleněných nádob. Další dny je nutno oběd odhlásit nebo uhradit celkovou cenu oběda (bez dotace), tj. za příplatek 25,- Kč. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

10. Žáci jsou zařazeni do jednotlivých kategorií podle věku, nikoliv podle navštěvované třídy. Žák, který ve školním roce dosáhne věku 11 let, spadá do II. kategorie. Žák, který ve školním roce dosáhne věku 15 let, spadá do III. kategorie. Pokud žák dosáhne ve školním roce věku, který spadá do vyšší kategorie, musí být veden automaticky po celý školní rok v jeho příslušné vyšší kategorii. Školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku.

11. Ceny obědů:

I. kategorie 7 – 10 let 24,- Kč
II. kategorie 11 – 14 let 26,- Kč
III. kategorie 15 a více let 27,- Kč
zaměstnanci 27,- Kč
důchodci bývalí zaměstnanci školy 40,- Kč
cizí strávníci 60,- Kč

Žáci a zaměstnanci mají nárok na 1 oběd denně za výše uvedené ceny jen v době své účasti ve vzdělávacím procesu a pokud stravu konzumují ve školní jídelně.

· Platbu obědů lze provést následujícími způsoby:

· hotově v kanceláři školní jídelny a to poslední týden v měsíci na měsíc následující

· trvalým příkazem z běžného účtu na účet školní jídelny č. ú. 994193389/0800. Pro I. kategorii založte TP na 550,-Kč. Pro II. a III. kategorii TP na 600,-Kč. Variabilní symbol = rodné číslo. Vyúčtování (přeplatky) za odhlášené obědy jsou vráceny na účet v měsíci červenci.

12. Žáci přicházejí do školní jídelny ukázněně po třídách, vedeni vyučujícím. V prostorách školní jídelny strávníci dodržují zásady slušného chování a hygieny.

Po dobu čekání na oběd se nestrkají, nepředbíhají a nekřičí. U výdeje si požádají o určité množství přílohy (počet knedlíků, vdolečků apod.). Nápoj si strávníci čepují sami z připravených termosů. Po obědě si žák po sobě uklidí židli a použité nádobí odnese na místo k tomu určené. Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují (výjimku tvoří pedagogičtí pracovníci doprovázející strávníky k výdejnímu místu a pedagogický dohled).

13. Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany žáků je ve školní jídelně pověřen dohledem pedagogický pracovník. Dojde-li ke znečištění podlahy např. vylitou polévkou, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Nahlásí toto pracovnici provádějící úklid školní jídelny.

14. Dojde-li k úrazu, ohlásí žák úraz pracovníkovi konajícímu pedagogický dohled nebo vedoucí školní jídelny. V případě nutnosti poskytne pracovník žákovi první pomoc, informuje rodiče, příp. zajistí odvoz k lékařskému ošetření. O úrazu provede zápis do knihy úrazů.

15. Poškodí-li strávník zařízení nebo majetek jídelny, nahradí škodu po dohodě v plné výši rodiče (zákonný zástupce), případně po dohodě s vedením školy zajistí adekvátní opravu či náhradu poškozené věci.

16. Úklid prostorů kuchyně a jídelny zajišťují pracovníci školní jídelny.

17. Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři školní jídelny s vedoucí.

18. Strávníci jsou povinni řídit se tímto organizačním a provozním řádem školní jídelny.

V Turnově dne: 3. 9. 2018 vedoucí školní jídelny

Ing.Adamcová Irena