V naší škole došlo během dopoledne k malému lokálnímu požáru. Ve cvičné kuchyňce došlo kolem 11. hodiny ke vznícení oleje na pánvi a od ohně vzplanula digestoř. Oheň byl zpozorován včas a uhašen za pomoci HZS. Nikdo nebyl zraněn, děti 1. stupně spořádaně opustily budovu školy pod dozorem svých učitelů, druhý stupeň byl v této době shromážděn v tělocvičně spolu s učiteli, žáci v klidu setrvali dle pokynů ředitele. Po zhruba půlhodinovém zásahu byla obnovena výuka v plném rozsahu. Škoda vznikla pouze na vnitřním zařízení kuchyňky, výuka bude pokračovat bez jakéhokoliv omezení a změn.

Mgr. Jaromír Frič, ředitel školy

Počet dětí ze spádových oblastí školy:

Pro přijetí do 1. ročníku – celkem 32 dětí ze současných MŠ

Pro přijetí do 6. ročníku – celkem 19 dětí ze současných 5. tříd okolních ZŠ, které se k nám hlásí

Vzhledem k těmto počtům, k povinnosti školy umístit děti ze spádových oblastí do školy a současné naplněnosti školy, jsem rozhodl následovně:

Ve školním roce 2017/18 budou otevřeny 2 třídy pro děti 1. ročníků, počet žáků 24 v každé třídě, do šestých tříd budou doplněni žáci z okolních ZŠ do plné kapacity školy.

Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že při možném otevření 3 tříd prvních ročníků by zůstalo k přijetí do šestých ročníků pouze 13 volných míst a nepřijetím dětí ze spádových oblastí bychom porušili zákon. Rozhodnutí bylo konzultováno a doporučeno OŠKS MěÚ Turnov.

Poznámka: I přes toto rozhodnutí nebude možno přijmout cca polovinu žáků do 6. tříd, kteří k nám podali přihlášku.

Rozhodnutí o přijetí  žáků do 1. ročníků vyvěsíme na web školy (pod přidělenými kódy) 30. 4., což je poslední den termínu zápisu.

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí do 6. ročníků zašleme zákonným zástupcům žáků po 30. 4. 2017.

                                                                      Mgr. Jaromír Frič, ředitel školy

Informace z Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Turnov  (6. 3. 2017) :

V předškolních odděleních turnovských MŠ je 32 dětí k nástupu do 1. ročníku s bydlištěm ze spádového obvodu ZŠ Turnov, 28. října 18.

-          Vzhledem k této informaci jsem se rozhodl ve školním roce 2017/18:

a)      Otevřít 2 první třídy, s počtem 24 žáků na 1 třídu, pokud bude dětí k přijetí méně jak 60

b)      Otevřít 3 první třídy, s maximálním počtem 22 dětí na 1 třídu, pokud bude dětí k přijetí minimálně 60

V případě většího počtu zájemců o přijetí na naši školu bude postupováno dle nastavených kritérií – spádovost, sourozenci,…...

                                                                                                             Mgr. Jaromír Frič, ředitel školy

Zítra 5.1. 2016 se konají od 15:30 třídní schůzky SRPDŠ. Schůzka třídních důvěrníků začíná v 15:00 ve třídě 8.B. V rámci třídních schůzek se pro rodiče žáků 9. ročníků koná od 16:15 v posluchárně schůzka s výchovnou poradkyní. Tato schůzka je vhodná i pro rodiče dětí 5. ročníků, které mají zájem o studium na víceletém gymnáziu.

Čtvrťáci ze 4.B s paní učitelkou Bartůňkovou přejí všem dětem, rodičům a učitelům krásné Vánoce a zdraví, štěstí a lásku do všech rodin.

p1000841-1
p1000841-1 p1000841-1
p1000837-1
p1000837-1 p1000837-1

banner120x90 1 Logo VCT2 logo ev2 1 Logolink2 jsns logo1  
feed-image RSS kanál